ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ:
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪه ای ﺩﺭ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/3/23/10068059_583.jpg

ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭاﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻭﻳﮋه ای ﺩاﺭﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺩﺭ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ.

به گزارش گلستان فردا  ؛ ﻫﺎﺩی ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭان ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻭﺭﻭﺩی ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺑﻪ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻭی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ شاهد اﻓﺰاﻳﺶ یک ﻣﻴﻠﻴﻮنی ﭘﺮﻭﻧﺪه های ورودی به دادگستری هستیم اﻓﺰﻭﺩ: ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎﺩی، ﻓﺮهنگی و اﺟﺘﻤﺎعی در افزایش و کاهش ﺗﻌﺪاﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﻫﺎ تاثیر گذار است.

ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ: اﻧﺘﻆﺎﺭ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭاﻥ ﻣﻮﺭﺩ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ در بروز ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺪﺧﺪامنشی برخورد و به حل و فصل مشکلات کمک کنند.

ﻭی ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻳﮋه ﺻﻠﺢ و ﺳﺎﺯﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ تا ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪه ﺭا ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺩاﺩﮔﺴﺘﺮی اﺭﺟﺎﻉ نکنند.

ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻥ اﻓﺰﻭﺩ: اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ، ﭘﻬﻠﻮاﻥ و ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ و می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﻮﺯه ﻣﻔﻴﺪ ﻭاﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

  23 خرداد 1398
بخش : سیاسی / قضاییه
کد خبر: 62291
تگ ها :

golestanfarda@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

تلگرام